Provero Pharma - Partner in voedingssupplementenDe algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen met beperkte aansprakelijkheid van Provero Pharma BV. , gevestigd te Schijndel, kantoorhoudende aan de Madame Curieweg 7, 5482 TL, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82057222.

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt onder “wij” respectievelijk “ons/onze” verstaan: Provero Pharma BV,     gevestigd te Schijndel, kantoorhoudende aan de Madame Curieweg 7, 5482 TL.

1.3  In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: ieder natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die bij ons een order plaatst dan wel een overeenkomst sluit met ons.

1.4  In deze algemene voorwaarden wordt onder “voorwaarden” verstaan: deze onderhavig algemene voorwaarden.

 1. Toepassing

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, leveringen, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen ons en opdrachtgever.

2.2 Eventuele aanvullingen en/of wijzingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk en uitdrukkelijk door ons bevestigd

2.3  De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de ons kunnen worden ingeroepen

2.4  Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever ook indien wij deze niet uitdrukkelijk van de hand hebben gewezen.

2.5  In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijke nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.

2.6  Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.7  Wij zijn te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend worden gemaakt via de website onder URL: www.proveropharma.nl

 1. Aanbiedingen

3.1  Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2  De prijzen en prijsopgaven voorkomende in onze aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, brieven of overig reclamemateriaal zijn eveneens vrijblijvend.

3.3  De prijzen in bedoelde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij ander overeengekomen.

3.4  Prijzen vermeld in offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende valutaverhoudingen.

3.5  Wij zijn gerechtigd onze aanbiedingen te herroepen binnen een termijn van 24 uur zelfs na de aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat..

3.6  Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan ons is verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Informatie dient alleen schriftelijk verstrekt te worden.

3.7  Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

 1. Overeenkomsten

4.1  Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

4.2  Indien de overeenkomst wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door ons, respectievelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

4.3  De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen een termijn van acht werkdagen na de verzending daarvan door ons schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.

4.4  Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij –door ondertekening van het contract- daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.5  De uitvoering van de overeenkomst zal geschieden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

4.6  Meerwerk geschiedt alleen dan wanneer opdrachtgever en wij dit schriftelijk overeenkomen.

4.7  Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen dat door de opdrachtnemer in overleg met ons tijdens de uitvoering van de opdracht boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd of aangebracht, alsmede de daaruit voortvloeiende arbeid.

4.8  Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht en door ons worden bevestigd. Worden bedoelde wijzingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor een correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

4.9  Veranderingen in de opdracht, die vermindering of vermeerdering van de kosten tot gevolg hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs.

4.10  Wij zijn gerechtigd om, indien er sprake is van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer, de voor de wijzigingen overeengekomen levertijd te overschrijden. Voor dergelijke vertragingen dragen wij geen verantwoordelijkheid.

4.11 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij de voor de opdracht essentiele informatie tijdig aan ons verstrekt.

4.12 Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4.13 De opdrachtgever is gehouden om de schade en/of alle meerkosten die wij lijden door deze vertraging te vergoeden.

4.14 Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaring van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informaties en door verwerking verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.

 1. Prijzen

5.1  Al onze prijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, in Euro´s exclusief BTW, en gebaseerd op de kostprijzen, geldig op het ogenblik van de aanbieding.

5.2  Indien in het tijdvak gelegen tussen de bevestiging van de offerte, maar voor levering van de producten/diensten de kostprijsbestanddelen worden verhoogd, hebben wij het recht die verhoging naar redelijkheid door te berekenen aan de opdrachtgever.

5.3  Indien koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals bedoeld in art. 6:236 BW, is consument gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden, indien we binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maken van het in het vorige lid vermelde recht de prijs te verhogen. Consument dient binnen vijf werkdagen na bedoelde prijsverhoging van het recht op ontbinding gebruik te maken. Na vernoemde termijn vervalt dit recht. In geval van bedoelde prijsverhoging na de termijn van drie maanden heeft consument geen recht op ontbinding.

5.4  Factoren, welke de kostprijs bepalen zijn onder meer de kosten voor grondstoffen, bewerkingskosten, verpakkingskosten, transportkosten, lonen, salarissen, sociale lasten, assurantiepremies, invoerrechten, omzetbelasting, andere overheidsbelastingen en koers- en valutaverhoudingen.

5.5  Indien inkoopprijzen dermate stijgen dat dit voor Provero Pharma BV onredelijke risico´s met zich meebrengt, heeft Provero Pharma het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

5.5  Is er tussen ons en opdrachtgever een prijs overeengekomen in een vreemde munteenheid, dan geldt de omrekenkoers naar de Euro op de dag van orderbevestiging.

5.6  Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals dit door ons is aangegeven.

 1. Levering

6.1  Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken moeten worden afgeleverd.

6.2 Termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht Provero Pharma BV niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van onzer zijde.

6.3  Onder normale omstandigheden trachten wij zo spoedig mogelijk te leveren

6.4  Vervroegde levertijd is ten allen tijde toegestaan.

6.5  De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden waaronder werken door ons kunnen worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de nodige materialen en/of onderdelen ons tijdig worden geleverd.

6.6  Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ons zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

6.7  De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de opdrachtgever enig aan ons verschuldigde bedrag, nadat dit opeisbaar geworden is onbetaald heeft gelaten.

6.8  Vertraagde levering geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen.

6.9  Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever geen recht geven op: schadevergoeding, tot niet nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst of tot het vorderen van ontbinding.

6.10 Indien levering, door welke omstandigheid dan ook, redelijkerwijs niet meer mogelijk is, kan Provero Pharma BV de overeenkomt ontbinden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

6.11 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Provero Pharma BV deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.12 Voldoet opdrachtgever niet aan het hierboven staande lid genoemde, dan heeft Provero Pharma BV het recht de zaken op te slaan voor kosten en risico van opdrachtgever. Deze kosten zullen voor daadwerkelijke aflevering gefactureerd mogen worden.

6.13 Wij zijn gerechtigd om opdachten in gedeelten te leveren.

6.14 Provero Pharma BV houdt zich het recht voor hoeveelheden te leveren die afwijken van de met opdrachtgever overeengekomen hoeveelheid, één en ander naar redelijkheid en billijkheid. Het te factureren bedrag wordt hierop aangepast. Tijdens de productie kunnen er verliezen ontstaan, de teveel of te weinig geleverde goederen zullen naar redelijkheid worden verwerkt voor kosten van de klant. Teveel geleverde goederen, grondstoffen, producten, verpakkingen, halffabricaten en/of anders zullen op kosten van de klant worden geretourneerd.

6.15 Voor zover levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij bij niet tijdig afroepen, de zaken naar eigen goedvinden aan de opdrachtgever factureren en de zaken opslaan. Daarvoor kan door ons, indien gedurende twee maanden geen afroep is gevolgd, een redelijk en billijk opslagpercentage in rekening worden gebracht.

 1. Betaling

7.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.2  Betaling geschiedt via contante betaling of per overboeking op een door ons op de factuur aangegeven bank- of gironummer.

7.3  Wij behouden ons het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen.

7.4  Vooruitbetaling dient, tenzij anders is overeengekomen, binnen een termijn van 14 dagen te geschieden.

7.5  Provero Pharma BV heeft het recht de aanbieding terug te trekken of overeenkomst op te schorten of ontbinden indien niet aan het in het vorige lid bepaalde is voldaan. In dat geval kan Provero Pharma BV de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden, met een minimum van €500,-, vorderen bij opdrachtgever.

7.6  Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn geacht en zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van de geldende wettelijke handelsrente.

7.7  Het gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande benodigde ingebrekestelling indien wij een  redelijk vermoeden hebben dat er sprake is van: een niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn of een vastgestelde datum, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan de opdrachtgever uitstel van betaling wordt gevraagd, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, er op de bezittingen van de opdrachtgever conservator of executoriaal beslag wordt gelegd, de opdrachtgever komt te overlijden, voor zover dit een consument betreft, er sprake is van liquidatie of opheffing van het bedrijf van de opdrachtgever.

7.8  Wij zijn gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

7.9   Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij verplicht alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1  Indien de levering heeft plaatsgevonden voor betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde producten eigendom van ons totdat de opdrachtnemer het aan ons verschuldigde bedrag volledig heeft betaald.

8.2  Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.3  De opdrachtgever is niet gerechtigd de door ons geleverde producten aan derden door te leveren, te verpanden, of in eigendom tot zekerheid over te dragen alvorens deze, met inachtneming van de betalingstermijn, volledig zijn betaald, tenzij wij daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben verleend.

8.4  In het in lid 2 bedoelde geval zijn wij ten allen tijde gerechtigd de door ons geleverde zaken op te halen,   waarbij de opdrachtgever verplicht is om ons toegang te geven tot de ruimte waar de producten zich bevinden.

8.5  Ontstane kosten voor de terugvordering van producten komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.6  Het is niet toegestaan om op de producten of verpakkingen aangebrachte merk- of herkenningstekens te verwijderen of te wijzigen, tenzij van overheidswege verplicht of schriftelijk anders is overeengekomen.

8.7  Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8.8  Provero Pharma BV heeft het recht door of in opdracht van opdrachtgever geleverde goederen onder zich te houden, tot het moment dat aan alle verplichtingen van opdrachtgever is voldaan.

 

 1. Incassokosten

9.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens      betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.

9.2. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 1. Klachten

10.1 Alle klachten dienen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard van het probleem aan ons kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Klachten met betrekking tot de gefactureerde bedragen dienen binnen een termijn van acht werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijke worden ingediend bij ons.

10.3 Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen schriftelijke binnen een termijn van acht werkdagen na ontvangst van de producten te worden ingediend bij ons.

10.4 Klachten van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

10.5 Klachten worden niet in behandeling genomen, wanneer derden, zonder schriftelijke toestemming van ons, iets aan het product hebben veranderd.

10.6 Retournering van de geleverde producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, onder door ons te bepalen voorwaarden.

10.7 De opdrachtgever is verplicht alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de door ons geleverde producten.

10.8 Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zullen wij alsdan zorg dragen, naar onze keus, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden, dan wel voor restitutie van de betaalde kosten minus de gemaakt kosten.

10.9 Klachten moeten gebaseerd zijn op een gemiddelde steekproef uit de levering en niet uit een enkel stuk of eenheid.

10.10  De opdrachtgever is verplicht ons in de gelegenheid te stellen om een onderzoek in te stellen naar omstandigheden van het gebruik en/of opslag.

10.11  Indien de opdrachtgever geen medewerking verleend, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

10.12  Na het constateren van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende producten te staken om verdere schade te voorkomen.

10.13 Indien de klacht gegrond wordt bevonden, krijgt Provero Pharma BV de kan om, waar mogelijk, de klacht te verhelpen.

 1. Opschorting en ontbinding

11.1 Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en per aangetekende schrijven te ontbinden indien een redelijk vermoeden bestaat dat de andere partij faillissement en/of uitstel van betaling aanvraagt, een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of uitstel van betaling wordt verleend.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Wij zijn aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade als gevolg van een aan ons toekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst, indien deze door onze aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

12.2 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, ons leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, afdeling 3, Boek 6 BW, zijn wij nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van opdrachtgever, waaronder inbegrepen bedrijfsschade of milieuschade, immateriële schade, schade als gevolg van onjuiste informatie en schade door slechte kwaliteit grondstoffen, interactie van stoffen of verkeert gebruik, alsmede fouten of wijzigingen van uitingen van reclame, drukwerk, labels et cetera geleverd door of in opdracht van opdrachtgever.

12.3 Provero Pharma BV moet de mogelijkheid krijgen schade als bedoeld in het vorige lid te herstellen alvorens zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

12.4 Provero Pharma BV is niet aansprakelijk voor schade aan grondstoffen en andere zaken geleverd door of in opdracht van opdrachtgever, waarvan Provero Pharma geen eigenaar is geworden.

12.5 Wij stellen ons in geen enkel geval aansprakelijk voor vervolgschade.

Artikel 13: Vrijwaringen

13.1.       De koper vrijwaart Provero Pharma BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.2        Koper vrijwaart Provero Pharma BV voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Provero Pharma BV daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 12 niet jegens de koper aansprakelijk is.

 1. Overmacht

14.1 Onder overmacht in zin van dit artikel wordt verstaan: datgeen daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen; omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: (werk)stakingen, ziekte van personeel, vervoerstoringen alsmede tekortkomingen bij onze leveranciers.

14.2 Indien wij ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet kunnen uitvoeren, kunnen we kiezen tussen: Opschorting van de overeenkomst of ontbinden van de overeenkomst.

14.3 In beide gevallen zijn wij niet tot het betalen van schadevergoeding verplicht.

14.4 Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben gedaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen verdoen, zijn wij gerechtigd de reeds geleverde c.q. leverbare delen afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijk contract betreft.

 1. Annulering

15.1 Annulering van een order door de opdrachtgever wordt alleen geaccepteerd indien hij de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden voldoet, met een minimum van €500,-, ook al zijn deze slechts van voorbereidende aard.

15.2 De onder lid 1 genoemde kosten bestaan onder andere uit reeds ingekochte goederen, arbeidsuren en opslagkosten.

15.3 Orders voor niet standaard of speciaal op maat geleverde producten kunnen nimmer worden geannuleerd

 1. Auteursrecht

16.1 Tenzij anders is overeengekomen blijven de door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, beeldmerken, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s, calculaties etc. ons eigendom en dienen op ons verzoek te worden teruggezonden.

16.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s etc. gevestigde rechten worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

16.3 De beeldmerken mogen enkel door derden gebruikt worden, indien dit schriftelijk door ons is overeengekomen.

 1. Toepasselijk recht

17.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is in beginsel het Nederlandse recht van toepassing. Meer in het bijzonder de bepalingen van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek.

17.2 Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

18 Vindplaats

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder KvK nummer 82057222.

18.2 Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via www.proveropharma.nl.

18.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het  tot stand komen van de overeenkomst.